Shanti for Peace ::sacred sound offerings for InnerTuning® of the Chakras::


$15 

Learn More


MANTRA

Lokah Samastha Sukhi Naubhavantu
Aom Guang Ganapatayae Namah
Brahma Murari Tripuranta Kaari
Bhanu Shashi Bhumi Suto Budhash Cha

Gurush cha Shukra Shanni Rahu KetvaKurvantu
Sarvay Mumma Su Prabhatam
Prabhatay Smeray Nityam Durga Durga Ksher Dvyam
Aapa Dastasya Nshyanti Tammo Soorya Uday Yatha
Ahilya Dropadi Taara Kunti Munndodri Tatha
Punch Kanya Seray Nityam Maha Paata Knashnam
Vishnu...Vishnu...Narayana...Narayana